سوالات متداول

پاسخ : استفاده از تکنولوژی دال‌های وافل و مجوف دوپوش (یوبوت) برای ایجاد مزایایی همچون دهانه بزرگ، دال تخت، ارتفاع کمتر و … است. در صورتی که این موارد برای طرح معماری مزیت محسوب نگردد، استفاده از این تکنولوژی توصیه نمی‌شود. لذا صرفه اقتصادی با توجه به معماری و سازه قابل بررسی است و ممکن است در برخی پروژه ها استفاده از تکنولوژی دال‌های وافل و مجوف دوپوش (یوبوت) دارای صرفه اقتصادی و در مواردی دیگر باعث افزایش هزینه شود.

پاسخ : در صورت حذف تیرها و ایجاد دال تخت و در نتیجه کاهش عملیات قالب بندی و آرماتوربندی، سرعت اجرای سقف با سیستم دال وافل و مجوف دوپوش (یوبوت) می‌تواند افزایش یابد ولی باید توجه داشت مدت زمان لازم برای نگهداری قالب بندی زیر دال مانند دال‌های بتنی معمولی و برطبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان است.

پاسخ: با توجه به مطالعات انجام شده و مدارک فنی موجود، تکنولوژی دال‌های وافل و مجوف دوپوش (یوبوت) قادر به پوشش دهانه‌هایی تا حدود 18 متر هستند. لازم به ذکر است که در صورت ترکیب با تکنولوژی پیش تنیدگی امکان افزایش دهانه وجود دارد.

پاسخ: از انجایی که این دال‌ها مانند دال‌های بتنی معمولی اجرا می‌شوند نیاز به تجهیزات بیشتر نداشته و پیمانکارانی که توانایی اجرای دال بتنی معمولی را دارند می توانند از همان تجهیزات و نیروی انسانی برای اجرای دال وافل و مجوف دوپوش (یوبوت) استفاده نمایند.

پاسخ: مصالح مورد استفاده در این دال‌ها شامل بتن، میلگرد و قالب یوبوت است. مقاومت بتن و میلگرد توسط طراح سازه تعیین می‌گردد که معمولا مانند دیگر اعضای بتنی سازه در نظر گرفته می‌شود.