مجتمع 102 واحدی غدیر استان یزد (سقف یوبوت)

ارزش

  • 2,000 میلیون تومان

تکمیل

  • بهمن 1390

وظایف

  • نوسازی

موقعیت

  • آمریکا، اوکلاهاما