مراحل اجرای سقف یوبوت (دال بتنی مجوف دوپوش)


در تصاویر زیر، مراحل اجرای دال مجوف یوبوت ( سقف یوبوت ) نشان داده شده است. همانگونه که قابل مشاهده است نحوه اجرای این نوع دال های مجوف همانند دال های بتنی توپر بوده و تنها تفاوت این است که در سقف یوبوت، یک مرحله شامل قرار دادن قالب های یوبوت به مراحل اجرای دال بتنی اضافه می گردد.

01 #

نصب پایه ها و قالب‌بندی تخت زیرین دال

02 #

آرماتوربندی شبکه پایین

03 #

قرار دادن قالب‌ های یوبوت

04 #

آرماتوربندی شبکه بالا

05 #

بتن‌ ریزی

06 #

باز کردن قالب‌ ها

07 #

دال بتنی تخت حاصله