جداول و مشخصات فنی سیستم دال مجوف (یوبوت)


  • ابعاد قالب های یوبوت

ابعاد قالب های یوبوت استاندارد با در نظر گرفتن پهنای لبه قالب ها که حدود 1 سانتی متر بوده برابر با 52 در 52 سانتی متر می باشد. قالب های یوبوت از نمای پلان بصورت مربعی هستند. ارتفاع این قالب ها متغیر بوده و بطور معمول از 16 سانتی متر شروع می شود. در زیر این قالب ها 4 عدد پایه مخروطی شکل به ارتفاع 7 و 10 سانتی متر به منظور ایجاد فاصله برای ایجاد دال بتنی زیرین تعبیه شده است. برای مطالعه بیشتر در مورد مشخصات قالب های یوبوت استاندارد اینجا را کلیک نمایید.

• برآورد ضخامت دال بتنی مجوف بر اساس طول دهانه و بار وارده

به منظور تخمین اولیه ضخامت دال مجوف یوبوت، می توان از نمودارهای زیر استفاده نمود. برای مثال برای بار اعمالی برابر با 400+300 کیلوگرم بر متر مربع (بار زنده+بارمرده) و طول دهانه برابر با 8 متر، ضخامت دال مجوف یوبوت در برآورد اولیه بایستی تقریبأ برابر با 30 سانتی متر در نظر گرفته شود.