اجرای سقف وافل


زیر سازی این سقف وافل مشابه سقف تیرچه و بلوک و مطابق با آیین نامه ۹۴ می باشد.

ابتدا جکها و زیر سازی مناسب با پروفیل های چوبی یا فلزی یا مصالح مشابه انجام می شود.
در صورت افزایش ارتفاع طبقات داربست یا سازه های قابل مونتاژ اجرا می شود.
سپس قالب های سقف وافل، روی آنها چیده شده و بعد از روغن کاری مناسب در حد چرب شدن قالب ها، حداقل میلگرد های محاسبات تیرچه داخل قالب ها نصب می گردد که به دلیل اجرای درجای تیرچه ها در اغلب موارد نیاز به هرگونه جوشکاری، ساخت خروار و میلگرد مونتاژ نبوده و تنها شامل آرموتورهای اصلی تقویتی می باشد.
به دلیل امکان عرض جان تیرچه در قالبهای وافل دیگر نیاز به استفاده از تیرچه دوبل نیست که این امر باعث سبک سازی و کاهش هزینه ها می گردد.
با نصب میلگردهای حرارتی کلاف نرم شماره ۶ و یا شبکه میلگرد پیش ساخته شماره ۶ و قراردادن اسپیسر روی قالب وافل جهت پوشش بتن، سقف آماده بتن ریزی خواهد بود.
شرکت پیشبرد عمارت کبیر مجری و تولید کننده انواع قالب وافل در کشور است.